RESMİ KURUMLAR
Birimler
Bilgi İşlem, İstatistik, Arşiv ve Dokümantasyon BirimiBüronun bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda yeteri kadar, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon alanlarında eğitim almış öğretim görevlileri ile eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur. Büronun bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon sorumlularının görevleri şunlardır: a) Bilgisayar ve donanımlarının alınmasında idarî ve malî işler sorumlularına gerekli teknik desteği sağlamak, gereksinim duyulan bilgisayar ve donanımları ile yazılımları kurmak ve işletmek, b) Bilgisayar ve donanımlarının düzenli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, c) Bilgisayar sisteminde kullanılacak olan yazılımı, hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, d) Kuruma ilişkin internet sayfasını hazırlamak ve güncellemek, e) Öğretim görevlisi, eğitim merkezi görevlisi ve eğitim görenlere, bilgisayar kullanımı konusunda teknik destek vererek, internet ve bilgisayar sisteminden yararlanabilmeleri için gerekli çalışma ortamları hazırlamak, f) Eğitim görenler ve görevliler için olanaklar ölçüsünde bilgisayar kursları açmak, g) İstatistik formları düzenlemek için diğer birimlerden verileri almak ve gereksinim duyulan istatistikleri hazırlamak, h) İlgili mevzuat hükümleri gereğince, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek, ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Öğrenci İşleri BirimiBüronun öğrenci işleri sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur. Büronun öğrenci işleri sorumlularının görevleri şunlardır: a) Eğitim görenlerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak, kimlik ve yaka kartlarını düzenlemek, barınma plânlarını hazırlamak ve kişisel dosyalarını tutmak, b) Günlük ve haftalık ders programları ile eğitim ve sınav takvimini hazırlamak, c) Sınavlarla ilgili hazırlıkları yapmak, sınav notlarını kayıtlara işlemek ve sonuçları duyurmak, d) Öğretim görevlileri ile eğitim görenlerin devam çizelgesini hazırlamak ve program yöneticisine sunmak, e) Ödüllendirilen veya cezalandırılan öğrencilerin ödül veya cezalarını kurumlarına iletilmek üzere müdürlüğe sunmak, f) Eğitim görenlerin izin ve rapor işlemlerini takip etmek, g) İlişikleri kesilecek olan öğrencilerin ilişik kesme ve yükümlülükleri ile ilgili işlemleri takip etmek, h) Eğitim görenlerin başarı durumlarına ilişkin çizelgeleri ve sonuçları Genel Müdürlüğe iletilmek üzere müdüre sunmak, ı) Eğitimle ilgili ders notu, kitap ve benzeri belgelerin çoğaltılması ve dağıtımını sağlamak, k) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek..
İdarî ve Malî İşler Büronun İdarî ve Malî İşler Sorumluları; Büronun idarî ve malî işler sorumluları; idarî işler şube müdürünün yönetiminde memur, teknisyen, aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci ve diğer görevlilerden oluşur. Büronun idarî ve malî işler sorumlularının görevleri şunlardır: a) Eğitim merkezi bina, yatılı tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri her türlü idarî hizmeti yürütmek, b) Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek, kurumda meslekî, bilimsel ve kültürel yayınları içeren kütüphane kurmak, geliştirmek, kullanıma sunmak, c) Eğitim araçları ve malzemelerini temin etmek, gerekli donanımı sağlamak, d) Eğitim merkezinin işletilmesine ilişkin her türlü araç, gereç ve malzemenin temini ile bunların bakım, onarım ve kullanımını hazır hâlde tutmak, e) Bütçe, ödenek, ihale, alım, tahakkuk, mutemetlik, maaş, harcırah, öğrenci harçlığı ve benzeri her türlü malî hizmeti yürütmek, f) Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek, g) Günlük iaşe tabelalarını hazırlamak ve müdürün onayına sunmak, h) Gerektiğinde temizlik, yemek ve diğer alanlarda hizmetlerin satın alınmasını sağlamak, ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Sosyal İşler ve SporBüronun sosyal işler ve spor sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, alanında eğitim almış veya belgesi olan eğitim merkezi ve/veya kurum görevlilerinden oluşur. Büronun sosyal işler ve spor sorumlularının görevleri şunlardır: a) Eğitim görenler ve personelin sportif, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla etkinlikler düzenleyerek, katılımı sağlamak, b) Eğitim görenlerin, eğitim dışındaki zamanlarını değerlendirmeleri için diğer sorumlularla iş birliği yapmak, c) Kursların açılış ve kapanışları ile millî, mahallî ve resmî günlerde törenler ve etkinlikler düzenlemek, d) Eğitim görenler ve personelden herhangi bir hastalık veya sakatlığa uğrayanlara moral ve motivasyon açısından yardımda bulunmak, e) Gereksinim duyulan spor araç ve gereçlerinin alınması ile bakım ve onarımlarına ilişkin önerilerde bulunmak, f) Spor tesisleri ile araç ve gereçlerini bakımlı ve kullanılır hâlde bulundurmak, g) Eğitim görenlere mesleğin gereklerine uygun spor programları hazırlamak, h) Eğitim görenler arasında ve yerel katılımcılarla spor karşılaşmaları düzenleyerek halkla ilişkilerin olumlu gelişmesine katkıda bulunmak, ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Program Geliştirme, Ölçme ve DeğerlendirmeÖğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar program geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanında eğitim almış öğretim görevlileri, uygulamalı eğitim gözetmenleri, memurlar, infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarından oluşur. Büronun program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumlularının görevleri şunlardır: a) Eğitsel etkinlikler ile ilgili olarak yıllık konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri programları hazırlamak ve geliştirmek, b) Eğitim gereksinimlerine yönelik araştırma ve analizler yapmak, c) Ders programlarını ve değişiklik önerilerini Öğretim Kuruluna sunmak, d) Eğitim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirme raporları hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak, e) Görev alanına ilişkin istatistikî verileri oluşturarak ilgili sorumlulara iletmek, f) Eğitim öncesinde ve sonrasında değerlendirmeler yapmak, eğitim programları sonuçlarını doküman haline getirmek, g) Eğitim görenler tarafından doldurulan bilgi formlarını hazırlamak ve değerlendirmek, h) Öğretim görevlilerinin hazırladığı soruları gizlilik kurallarına uyarak, soru tekniğine uygun hale getirmek, soru bankası oluşturmak ve soru kitapçığı hazırlamak, ı) Sınav sorularının değerlendirilmesinde, Sınav Değerlendirme Komisyonu ile iş birliği yapmak, i) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve TevkifEvleri Genel Müdürlüğü Hasan Erbil Personel Eğitim Merkezi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Cte-Dem Bilgi İşlem←